Topic: ไม่มีหมวดหมู่

มลพิษทางเสียง 0


มลพิษทางเสียง ถือเป็นสิ่งที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิต ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนใกล้กับศาสนสถาน อย่างเช่นวัด หรือมัสยิด แต่ยังรวมไปถึงผู้อาศัยในส่วนอื่นๆ ที่ต้องได้รับผลกระทบจากเสียงต่างๆ ทั้งจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และกิจกรรมของมนุษย์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม สถานบันเทิง ร้านค้า หรือแม้แต่เพื่อนบ้านสร้างความรำคาญใจให้บ่อยครั้ง
.
โดยตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ ค่ามาตรฐานเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
.
ขณะที่ระดับเสียงดังทั่วไปโดยไม่กระทบต่อสุขภาพ ขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้กำหนดไว้ที่ 80 เดซิเบลเอ
.
ในส่วนของนิยาม เสียงรบกวน นั้น ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน หมายถึง ระดับเสียงจากแหล่งกาเนิดในขณะมีการบกวนที่มีระดับเสียง สูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน โดยมีระดับการเกิน 10 เดซิเบลเอ
.
ซึ่งการจะระบุว่าเสียงใดนั้นเป็นเสียงรบกวนหรือไม่ จะมีการใช้ เครื่องตรวจวัดระดับเสียง ตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ IEC 61672 ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า โดยตั้งไมค์โครโฟนในพื้นๆ ที่มีการบกวน หรือมีผู้ร้องเรียน ผ่าน 3 ตัวแปรคือ
1.) ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด
– คือ ระดับเสียงที่ ได้จากการตรวจวัดและจากการคํานวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการรบกวน
2.) ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
– คือ ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียง หรือไม่ได้รับเสียงจากแห่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียน หรือแหล่งกำหนดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการบกวน เป็นระดับเสียงเฉลี่ย
3.) ระดับเสียงพื้นฐาน
– คือ ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียง หรือไม่ได้รับเสียงจากแห่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียน หรือแหล่งกำหนดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการบกวน
หลังจากนั้นจะนำค่าต่างๆ ที่วัดได้มาคำนวณตามสูตรของกรมอนามัยเพื่อให้ได้ผลออกมาเป็น ค่าระดับการรบกวน ซึ่งหากมีค่ามากกว่า 10 เดซิเบลเอ จะถือว่าสิ่งนั้นถือเป็น เหตุรำคาญ ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้ โดยแบ่งการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนออกเป็น 5 กรณีคือ
.
1.) มีเสียงเกิดต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
2.) มีเสียงต่อเนื่อง แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง
3.) มีเสียง “ไม่ต่อเนื่อง” เกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลา เกิดขึ้นไม่ถึง 1 ชั่วโมง
4.) มีเสียงในพื้นที่ๆ ที่ต้องการความเงียบสงบ หรือเกิดในช่วงเวลา 22.00-6.00 น.
5.) เป็นเสียงกระแทก แหลมดัง ก่อให้เกิดความสะเทือน
.
โดยแต่กรณีก็จะมีการคำนวณเพื่อให้ผลของระดับการรบกวนที่แตกต่างกันออกไป
ตัวอย่าง (กรณีสมมติ)
มีประชาชนที่อาศัยในคอนโดแห่งหนึ่ง ร้องเรียนเสียงระฆังจากวัดใกล้เคียงว่า รบกวนการนอนหลับในช่วงเวลา 22.00-6.00 น. (กรณีที่ 4)
สมมติว่าได้ค่าออกมาดังนี้
1. ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (เสียงระฆัง โดยการวัดค่าจากห้องนอนผู้ร้องเรียน) = 60 dBA (เดซิเบลเอ)
2. ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (จากห้องนอนผู้ร้องเรียน) = 52 dBA
3. ระดับเสียงพื้นฐาน (จากห้องนอนผู้ร้องเรียน) = 55 dBA
คำนวณ
ขั้นที่ 1 
นำระดับเสียงของแหล่งกำเนิด “ลบ” ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ได้ 60 – 52 = 8 (ผลต่างค่าระดับเสียง)
ขั้นที่ 2 
นำระดับเสียงของแหล่งกำเนิด “ลบ” ตัวปรับแก้ค่า (เทียบบัญญติไตรยางค์ ผลต่างค่าระดับเสียงตามประกาศกรมอนามัย) “บวก” 3 dBA (เกิดในเวลา 22.00-6.00 น.)
ได้ 60 – 0.5 = 59.5 + 3 = 62.5 dBa (ระดับเสียงขณะมีการรบกวน)
ขั้นที่ 3
นำระดับเสียงขณะมีการรบกวน “ลบ” ระดับเสียงพื้นฐาน
62.5 – 55 = 7.5 dBA (ระดับการรบกวน)
.
ระดับการรวบกวน 7.5 dBa ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเสียงรบกวนของประกาศของกรมอนามัยที่ 10 dBA ดังนั้นในกรณีนี้จึงไม่ถือเสียงรบกวนที่เป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารสุข เป็นต้น
ขอบคุณสาระดีๆจาก :: https://www.facebook.com/…/a.20421469593…/2679485628944257/… ด้วยค่ะ
————————————————————————————
————————————————————————————
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
http://www.geonoise.co.th/ 
https://www.geonoise.com/
สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel Office : 02-003-5904,081-9641982
Line : @geonoise
————————————————————————————
————————————————————————————
#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube #ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง #รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource #BuildingAcoustics#เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน 
#โปรแกรมเสียง #บริการสอบเทียบ #Calibration #NoiseAlarm#SoundPLAN #NoiseAtWork #Noisecontour #มลพิษทางเสียง#Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate #หาแหล่งกำเนิดเสียง #วิเคราะห์เสียง #Measurement #Microphone #NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร

ดวงจันทร์กำลังหดตัวเล็กลงจนเกิดแผ่นดินไหวในบางส่วน 0


ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันค้นพบว่า ดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์บริวารของโลกกำลังหดตัวเล็กลง ซึ่งปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดการแตกร้าวบนพื้นผิวหลายแห่ง จนกลายเป็นรอยเลื่อนแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ที่บางครั้งทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 5.5 ขึ้นได้
ทีมวิจัยดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ผลการค้นพบในวารสาร Nature Geoscience ชี้ว่าแกนกลางของดวงจันทร์ที่เย็นตัวลงทำให้เปลือกนอกของดวงจันทร์หดตัวยุบลงราว 50 เมตร ตลอดช่วงหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมา
การหดตัวของแกนกลางนี้ทำให้เกิดรอยแตกร้าวที่พื้นผิว คล้ายกับลูกองุ่นแห้งที่หดตัวลงจนกลายเป็นลูกเกดผิวเหี่ยวย่น แต่พื้นผิวของดวงจันทร์นั้นไม่ยืดหยุ่นเหมือนผิวองุ่น จึงเกิดการแตกร้าวเป็นรอยเลื่อนแผ่นดินไหวยาวหลายกิโลเมตรขึ้นหลายแห่ง โดยด้านหนึ่งของรอยแยกจะยกตัวเกยอีกด้านหนึ่งอยู่ ทำให้เกิดภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแนวหน้าผาสูงหลายสิบเมตร
มีการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของพื้นผิวดวงจันทร์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งข้อมูลนี้ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดที่ยานอะพอลโล 11, 12, 14, 15, 16 นำไปติดตั้งไว้ในสถานที่ใกล้รอยเลื่อน 4 แห่งระหว่างปี 1969-1977 พบว่ามีแผ่นดินไหวขนาด 2-5 ตามมาตราริกเตอร์เกิดขึ้นบนดวงจันทร์ถึง 28 ครั้ง โดยมีศูนย์กลางการสั่นสะเทือนไม่ลึกมากนัก แต่มีความรุนแรงสูงสุดที่ขนาด 5.5 ซึ่งมากพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างได้

ผลการวิเคราะห์ยังพบว่า เหตุแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนเข้าใกล้ตำแหน่งที่ห่างจากโลกมากที่สุดในวงโคจร (Apogee) ซึ่งในขณะนั้นแรงกดไทดัล (Tidal stress) ที่เกิดจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก จะยิ่งเสริมแรงให้เกิดการสั่นสะเทือนบนดวงจันทร์มากขึ้นได้
ดร. โทมัส วัตเทอร์ส ผู้นำทีมวิจัยของนาซาและผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์การเดินอากาศและอวกาศแห่งชาติสมิธโซเนียน บอกว่า “เรารู้ว่ามีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวเกิดใหม่อยู่นับพันแห่งบนดวงจันทร์ และถ้ามันยังคงเคลื่อนไหวอยู่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรเฝ้าระวังและจะต้องศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตั้งสถานีสำรวจบนดวงจันทร์ครั้งต่อไป”
ทั้งนี้ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯหรือนาซา ประกาศว่าจะส่งมนุษย์อวกาศหญิงคนแรกเข้าร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ครั้งใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นในปี 2024 โดยตั้งเป้าหมายว่าจะลงสำรวจดวงจันทร์ที่บริเวณขั้วใต้ ก่อนที่จะตั้งสถานีสำรวจถาวรให้ได้ภายในปี 2028

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
https://www.bbc.com/thai/ ด้วยค่ะ

Acoustic camera 0

✈️Acoustic camera✈️
การหาแหล่งกำเนิดเสียง Sound source location ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อยากให้ทุกท่านมาดูกันว่ามีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้ว…

————————————————————————————
————————————————————————————สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
http://www.geonoise.co.th/ 
https://www.geonoise.com/
สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel Office : 02-003-5904,081-9641982
Line : @geonoise

————————————————————————————
————————————————————————————

#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube#ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง#รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource#BuildingAcoustics #เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน 
#โปรแกรมเสียง #บริการสอบเทียบ #Calibration #NoiseAlarm#SoundPLAN #NoiseAtWork #Noisecontour #มลพิษทางเสียง#Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate #หาแหล่งกำเนิดเสียง#วิเคราะห์เสียง #Measurement #Microphone #NoiseTraining#เครื่องแกะสลักแผงวงจรภาวะโลกร้อน : เดินทางด้วยเครื่องบินอย่างไรให้ก่อมลพิษน้อยลง 0

การโดยสารเครื่องบินถือเป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ในแต่ละปีมีผู้เดินทางทางอากาศมากถึง 4 พันล้านคน เพราะสะดวก รวดเร็ว และมีราคาไม่แพงเหมือนในอดีต

แต่ขณะเดียวกัน การเดินทางด้วยวิธีนี้ก็ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งปัญหาที่กำลังคุกคามโลกของเรา อย่างไรก็ตาม การเลิกโดยสารเครื่องบินอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้จริงสำหรับใครหลายคน ดังนั้นจึงควรลองใช้วิธีลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีอื่นแทน

ทีมวิจัยของบีบีซีได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ และพบว่าคุณสามารถใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลก

1. เดินทางโดยมีสัมภาระน้อย

เพราะของแต่ละชิ้นที่คุณนำติดตัวทำให้เครื่องบินหนักขึ้น ยิ่งเครื่องบินหนักเท่าไหร่ก็ยิ่งกินน้ำมันมากเท่านั้น ดังนั้นจงคิดถึงสิ่งที่คุณจัดลงกระเป๋า แล้วเลือกของชิ้นเล็กและน้ำหนักเบา

2. บินตรง

เพราะเครื่องบินใช้น้ำมันมากที่สุดตอนขึ้นบินและลงจอด หากคุณสามารถบินตรงสู่จุดหมายปลายทางได้ การก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะน้อยลง

3. บินชั้นประหยัด

เพราะที่นั่งที่มีขนาดเล็กกว่าในชั้นประหยัดทำให้การบินในแต่ละเที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นในคราวเดียว

4. ตรวจสอบประสิทธิภาพของสายการบิน

ก่อนออกเดินทาง คุณควรหาข้อมูลว่าสายการบินใดก่อมลพิษน้อยและมากที่สุด โดยเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์และอากาศพลศาสตร์ที่ดีกว่าจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า

5. ใช้สนามบินท้องถิ่น

ยิ่งคุณเดินทางไปสนามบินไกลเท่าใดคุณก็ยิ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเท่านั้น

6. ชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเที่ยวบินของคุณ

ปัจจุบันมีเครื่องคำนวณเพื่อช่วยให้ทราบว่าเที่ยวบินของคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้คุณหาว่ามีโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมใดที่จะสามารถเข้าร่วมเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซที่คุณก่อไปได้

แม้หลายคนอาจบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาใหญ่หลวงที่โลกกำลังเผชิญอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การทำสิ่งเหล่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก https://www.bbc.com/thai ด้วยค่ะ

ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 81 ผู้รับเหมาทำงานยามวิกาล เสียงดังรบกวนเวลานอน 0

ดูปัญหาใน ซอยเสรีไทย 25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จอดรถบรรทุกและรถมอเตอร์ไซค์ กีดขวางทางเข้า-ออก ชาวบ้านเดือดร้อนสัญจรลำบาก กลับรถก็กลับไม่ได้ เดือดร้อนกันถ้วนหน้า ฝาก เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านมาตักเตือนที…

ประชาชนร้องเรียน…สองฝั่ง ถนนมหาราช ตั้งแต่ หน้า ร.ร.ราชินี ไปจนถึง ท่าเตียน กลายเป็นที่จอดรถตลอดแนว ไม่เว้นแม้กระทั่งป้ายรถประจำทาง ชาวบ้านนักเรียนที่ยืนรอรถเดือดร้อน รถเมล์เข้าป้ายไม่ได้ ใครรับผิดชอบช่วยจัดระเบียบด้วย…

ทางเท้าชำรุด…ชาวบ้านผู้ใช้ทางเท้าร้องเรียน สภาพทางเท้าบริเวณใต้ สถานีบีทีเอสทองหล่อ ฝั่งใกล้กับ ปากซอยทองหล่อ (ซอยสุขุมวิท 55) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระ คนเดินไม่ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มได้ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ เขตวัฒนา ลงพื้นที่มาตรวจสอบแก้ไข…

มลพิษทางเสียง…ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 81 เขตบางพลัด ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำงานเทคอนกรีตในยามวิกาล บางคืนเกือบเที่ยงคืนแล้ว ยังได้ยิน เสียงปั๊มคอนกรีตและเครื่องจี้คอนกรีต รบกวนเวลานอนหลับพักผ่อน ชาวบ้านร้องขอให้ทาง เจ้าหน้าที่ เขตบางพลัด ดำเนินการจัดการ ตามกฎหมายคุ้มครองหน่อย…

นายพินิต อารยะศิลปธร ชี้แจงกรณี ซอยพัฒนาการ 32–38 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง ไฟส่องทาง บางดวงติดบางดวงไม่ติด ตกกลางคืนเส้นทางมืดสลัว เขตสวนหลวง ตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งประสาน การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว…

ขอขอบคุณสาระดีๆจาก
https://www.thairath.co.th/ ด้วยค่ะ