WHO เตือน คนตายจากมลพิษทางอากาศปีละ 7 ล้านคน

องค์การอนามัยโลก เตือน มลพิษทางอากาศคร่าชีวิตผู้คนต่อเนื่องปีละ 7 ล้านคน โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดคือผู้หญิงและเด็กในประเทศยากจน
องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เผยเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่า มลพิษทางอากาศยังคงคร่าชีวิตผู้คน 7 ล้านคน ในแต่ละปี ส่วนใหญ่เป็นคนในประเทศยากจนของเอเชียและแอฟริกา ขณะที่ประชากรบนโลก 9 ใน 10 คน ต้องหายใจเอาอากาศที่สกปรกเข้าไปในร่างกาย

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศทั่วโลกของ WHO ระบุด้วยว่า 1 ใน 4 ของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็งปอด อาจเกิดจากมลพิษทางอากาศ ตัวเลขเหล่านี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆ เนื่องจากมลพิษทางอากาศกลางแจ้งทั่วโลกยังคงสูงและส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง
ขณะที่มลพิษทางอากาศในที่ร่มเริ่มเลวร้ายลง เนื่องจากผู้คนโดยเฉพาะในประเทศยากจน ยังคงใช้เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งหรือน้ำมันก๊าดในการประกอบอาหารแทนที่จะใช้พลังงานสะอาด เช่น แก๊ส และพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ กลุ่มที่มีความเสี่ยงจากมลพิษทางอากาศสูงสุดคือผู้หญิงและเด็ก
WHO ประเมินจากข้อมูลดาวเทียมและจำลองแบบจากฐานข้อมูลกว่า 4,300 เมือง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับรายงานฉบับล่าสุดของ WHO เมื่อปี 2559 WHO ยังวางแผนจัดการประชุมเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

ขอขอบคุณสาระดีๆจาก https://news.mthai.com/world-news/638475.html?fbclid=IwAR38zVi3VWcy6UXDLbwMf2pwVj6zyCYAQ4kfNqERFEXxHFzbimWUbmE04O4 ด้วยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *