WELL Building Standard เรื่องเสียง

WELL Building Standard เรื่องเสียง หากท่านต้องการทำอาคารให้มีมาตรฐานเป็นอาคารน่าอยู่ และมีคุณภาพของเสียงที่ดี เราคือที่ปรึกษาในเรื่องเสียง ที่จะให้อาคารของท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานในระดับสากลต่างๆ ทีมงานวิศวกรด้านอะคูสติกส์ของทาง Geonoise Asia ที่มีประสบการณ์กว่า 40ปี มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเสียงในอาคารอาคาร (Building Acoustics) ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีหลายๆอาคารใช้มาตรฐานที่มีความเป็นสากลเพื่อความสบายในการใช้สอยของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน LEED หรือ WELL ซึ่งทีมวิศวกรของเราสามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่การออกแบบ ทั้งแบบกรณีของอาคารที่ก่อสร้างใหม่ หรืออาคารที่ต้องการปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ของ WELL standard หรือทำ LEED อยู่แล้วอยากจะทำเรื่อง WELL ด้วย รวมถึงการทำ Performance test ทดสอบค่าต่างๆทาง Acoustics ตามมาตรฐานที่ทาง WELL ได้กำหนด ซึ่งเราได้รวบรวมหัวข้อด้านเสียงไว้ดังต่อไปนี้ แนวคิด WELL มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ถ้าได้ลองศึกษาจะเห็นว่า WELL Building Standard มีหลักเกณฑ์อยู่หลายหัวข้อซึ่งหัวข้อที่สำคัญอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือเรื่องของ “เสียง” หรือ “Sound” ซึ่งถ้าหากผู้ออกแบบได้มีการประเมินหัวข้ออื่นๆเป็นอย่างดีแล้ว หัวข้อเสียงก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะว่าความสุขสบายของผู้อาศัยในอาคาร เรื่องของ […]

WELL Building Standard เรื่องเสียง Read More »