ซาวด์สเคป คืออะไร

ซาวด์สเคป หรือ ทัศนียภาพทางเสียง หมายถึงการสร้างการรับรู้ ความรู้สึกของสถานที่หรือสภาพแวดล้อมผ่านเสียงต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่นั้น อันที่จริงมันคือเรื่องที่กว้างมากๆ ซึ่งรวมไปถึงเสียงใต้น้ำที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต เสียงในบรรยากาศ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเสียงของธรรมชาติ เช่น เสียงฝนตก นกร้อง ลมพัด หรือเสียงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น เสียงการจรจร เสียงจากการก่อสร้าง เสียงมหรสพ เสียงดนตรี Pop ในย่าน community และเสียงดนตรีรถแห่ในพื้นที่ต่างจังหวัด การสร้าง SoundScape นั้นสามารถออกแบบได้ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างผังเมือง ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกในเชิงศิลปะ การท่องเที่ยว การพักผ่อน หรือแม้แต่ใช้เพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยการใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคหรือลดความเครียดและความเจ็บป่วยในผู้ป่วย นอกจากนั้นการศึกษาเรื่อง Soundscape อาจจะให้ความสนใจในการวิเคราะห์ว่าเสียงที่มีอยู่ในสถานที่ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลในสถานที่นั้นๆ และวิเคราะห์ว่าเสียงเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์อาจเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเสียงการรับรู้การได้ยินที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีอยู่ การวิเคราะห์เสียงจะต้องใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเก็บตัวอย่าง ยกตัวอย่าง เมื่อเราให้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองที่มีความจอแจมาทั้งชีวิตไปอาศัยอยู่ในชุมชนแถบชนบท เขาจะเกิดอาการที่รู้สึกว่าผิดแปลกไปจากเดิม เช่นเสียงไก่ขันในตอนเช้า เสียงรถกับข้าวในตอนสายๆ และเสียงตามสายจากประกาศผู้ใหญ่บ้าน หรือในทางกลับกันใหัคนที่ใช้ชีวิตในชนบทไปอาศัยในย่านชุมชนเมือง เค้าก็จะได้รับความรู้สึกผิดแปลกไปเช่นกัน ภาพของเสียงในชุมชนเมือง การศึกษาเรื่อง Soundscape นั้นหากว่าเราได้มีการเก็บข้อมูลที่มากพอ เราจะสามารถเห็นได้ถึง Time line […]

ซาวด์สเคป คืออะไร Read More »