ค่า sound pressure levels สูงสุดที่เราแนะนำในห้องในขณะที่กำลังทำกิจกรรม

ค่า sound pressure levels สูงสุดที่เราแนะนำในห้องในขณะที่กำลังทำกิจกรรมตามอรรถยาศัย

(ค่าตัวเลขของ sound pressure levels จะแสดงให้เห็นดังตัวอย่างในรูปภาพ)

a

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *