อะคูสติก

ซาวด์สเคป คืออะไร

ซาวด์สเคป หรือ ทัศนียภาพทางเสียง หมายถึงการสร้างการรับรู้ ความรู้สึกของสถานที่หรือสภาพแวดล้อมผ่านเสียงต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่นั้น อันที่จริงมันคือเรื่องที่กว้างมากๆ ซึ่งรวมไปถึงเสียงใต้น้ำที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต เสียงในบรรยากาศ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยเสียงของธรรมชาติ เช่น เสียงฝนตก นกร้อง ลมพัด หรือเสียงที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น เสียงการจรจร เสียงจากการก่อสร้าง เสียงมหรสพ เสียงดนตรี Pop ในย่าน community และเสียงดนตรีรถแห่ในพื้นที่ต่างจังหวัด การสร้าง SoundScape นั้นสามารถออกแบบได้ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างผังเมือง ใช้เพื่อสร้างความรู้สึกในเชิงศิลปะ การท่องเที่ยว การพักผ่อน หรือแม้แต่ใช้เพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยการใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคหรือลดความเครียดและความเจ็บป่วยในผู้ป่วย นอกจากนั้นการศึกษาเรื่อง Soundscape อาจจะให้ความสนใจในการวิเคราะห์ว่าเสียงที่มีอยู่ในสถานที่ที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลในสถานที่นั้นๆ และวิเคราะห์ว่าเสียงเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์อาจเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเสียงการรับรู้การได้ยินที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีอยู่ การวิเคราะห์เสียงจะต้องใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและอาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเก็บตัวอย่าง ยกตัวอย่าง เมื่อเราให้คนที่ใช้ชีวิตในเมืองที่มีความจอแจมาทั้งชีวิตไปอาศัยอยู่ในชุมชนแถบชนบท เขาจะเกิดอาการที่รู้สึกว่าผิดแปลกไปจากเดิม เช่นเสียงไก่ขันในตอนเช้า เสียงรถกับข้าวในตอนสายๆ และเสียงตามสายจากประกาศผู้ใหญ่บ้าน หรือในทางกลับกันใหัคนที่ใช้ชีวิตในชนบทไปอาศัยในย่านชุมชนเมือง เค้าก็จะได้รับความรู้สึกผิดแปลกไปเช่นกัน ภาพของเสียงในชุมชนเมือง การศึกษาเรื่อง Soundscape นั้นหากว่าเราได้มีการเก็บข้อมูลที่มากพอ เราจะสามารถเห็นได้ถึง Time line […]

ซาวด์สเคป คืออะไร Read More »

Acoustic Camera เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตำแหน่งที่มีเสียง Acoustic location

เทคโนโลยีที่ช่วยระบุหาตำแหน่งของการเกิดเสียงที่ช่วยให้เราเข้าถึงตำแหน่งหรือระบุจุดที่ต้องการทราบตำแหน่งของเสียงได้อย่างแม่นยำ ช่วยในการระบุตำแหน่งของเสียง ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ มีแหล่งกำเนิดเสียมากมาย หรือบริเวณที่เป็นสภาพแวดล้อมเป็นป่าเขา การระบุตำแหน่งของการเกิดเสียงเป็นไปได้ยากมาก ทาง Norsonic จึงได้มีการพัฒนาระบบ Array microphones โดยใช้หลักการ Acoustic Beampattern ในการระบุหาตำแหน่งเสียงที่เกิดขึ้น และซ้อนทับเข้ากับระบบภาพ โดยเมื่อเสียงตกกระทบไมโครโฟนจำนวน 128 ตัว ระบบประมวลผลสัญญาญจะแสดงเป็นภาพในรูปแบบ Real-time ขึ้นมาทันที ตัวอย่างการตรวจหาตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ภายในบริเวณที่ลุ่มหุบเขาที่มีระยะห่างออกไป 3 กิโลเมตร เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงที่เกิดเพียงช่วงสั้นๆ ณ จุดที่ส่งกล้อง Acoustic Camera ซึ่งยากต่อการสั่งเกตุและการได้ยิน แต่ด้วยเทคโนโลยีของ Norsonic เราสามารถ Playback เพื่อฟังและดูจุดที่เกิดเสียงได้จากการบันทึกของตัว Acoustic Camera อีกทั้งเรายังสามารถฟังเสียงเฉพาะแหล่งกำเนิดนั้นโดยที่ทำการคัดเสียงที่ไม่ต้องการฟังออกไปด้วยระบบที่เรียกว่า Virtual Microphone ตัวอย่างการคัดเสียงอื่นๆ ที่ไม่ต้องการได้ยิน เพื่อดูแหล่งกำเนิดเสียงอื่น ที่รองลงมา ทำให้เราเห็นตำแหน่งที่เราต้องการศึกษา เช่น กรณีที่มีเสียงรบกวนอื่นๆ อยู่ใกล้กับเราเช่น เสียงจากสัตว์ หรือนกที่ร้องอยู่พุ่มไม้ ที่อยู่ใกล้กับตัวกล้อง เราสามารถคัดเสียงนั้นออกเพื่อดูเสียงที่ต้องการศึกษาจริงๆได้ โดยใช้ Function

Acoustic Camera เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตำแหน่งที่มีเสียง Acoustic location Read More »

ซอฟต์แวร์ทำแผนที่เสียง Noise contour

ทำไมต้องทำ แผนที่เสียง, Noise contour, Noise mapping ในงานในด้านอาชีวอนามัย เกี่ยวกับเสียงในการประกอบอาชีพ หรืองานด้านสุขศาสตร์ควบคุม หรืองานด้านมลพิษทางเสียง การทำ Noise contour มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการด้านเสียงรบกวน และในปัจจุบันการทำ Noise contour ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่ามี Software ที่ออกแบบมาสำหรับงานเสียงโดยเฉพาะอย่าง SoundPLAN manda ผู้พัฒนา Software ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางเสียงมากนานกว่า 30 ปี และนอกจากทำ Noise contour ยังสามารถประเมินค่าระดับการรับสัมผัสเสียงสะสม Noise Dose  และคำนวณค่า TWA ที่ Exchange rate 3 ที่สอดคล้องกับกฎหมายไทย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานที่ต้องมีการทำ Noise contour มีดังนี้ ดำเนินการตามมาตรการ EHIA เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในการจัดทำ Noise contour ตามโครงการอนุรักษ์การได้ยิน สถานประกอบการที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 dBA ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ซอฟต์แวร์ทำแผนที่เสียง Noise contour Read More »

วิธีการวัดเสียงรบกวน

วิธีการวัดเสียงรบกวน

การวัดเสียงรบกวน อะไรคือเสียงรบกวน มาทำความเข้าใจกับคำว่า “ เสียงรบกวน ” และมีการประเมินค่าระดับการรบกวนของเสียงได้อย่างไร เสียงต้องดังเท่าไหร่เราถึงจะเรียกว่าเป็นเสียงรบกวนในบทความนี้จะสรุปให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ถ้าเราลองค้นหาคำว่า มาตรฐานเสียงรบกวน หรือการวัดระดับเสียงรบกวน ก็จะพบกับแนวทาง หรือกฎหมายอยู่ 2 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 98 ง วันที่ 16 สิงหาคม 2550) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 266

วิธีการวัดเสียงรบกวน Read More »

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน

เสียงรบกวน การตรวจวัดเสียงและการประเมินเสียงรบกวนในประเทศไทยตาม ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 จะเห็นได้ว่าการวัดและการประเมินมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก และเครื่องมือวัดเสียงระดับความแม่นยำ Class 1 มีราคาสูง แล้วถ้าหากเราจะประเมินระดับการรบกวนในเบื้องต้นเราจะสามารถใช้เครื่องที่ราคาถูกว่าเครื่องวัดเสียงในระดับ Class 1 ได้หรือไม่ ในฝั่งของผู้ประกอบการเองบางทีการจะซื้อเครื่องมือในระดับ Class 1 คงจะเป็นการลงทุนที่สูงเกินไปในการจะต้องมาประเมินเสียงรบกวนเพียงไม่กี่ครั้ง หรือการที่จะรอให้เกิดการร้องเรียนแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจสอบก็จะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเมื่อเสียงเกินมาตรฐานและต้องแก้ไขปัญหา เครื่องที่พอจะสามารถประเมินค่าเสียงรบกวนได้เป็นอย่างน้อยคือ เครื่องวัดเสียงที่มีการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องกำเนิดเสียงอ้างอิงหรือ Sound calibrator ไว้สอบทวนในการวัดเสียงว่าเครื่องเรายังสามารถวัดได้อย่างถูกต้องมั๊ย เครื่องจะต้องสามารถเก็บข้อมูลในลักษณะ data logger หรือมีฟังก์ชั่น Percentile ที่สามารถหาค่าระดับ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ได้ (ส่วนใหญ่จะพบในเครื่องที่มีราคาสูงมากๆ) แต่ว่าเครื่องที่สามารถเก็บข้อมูลเสียงแบบ data logger ในความละเอียดเป็นวินาที สามารถใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรม Excel ในการหาค่า เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 วิธีการคำนวณเสียงรบกวน ให้เอาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ลบด้วย ระดับเสียงพื้นฐาน ถ้ามีค่าเกิน

เสียงรบกวน Read More »

ปัญหาเสียงดังจากอาคาร

เสียงที่ดังทั้งชั้นจากในตัวอาคาร ปัญหาเสียงดังจากอาคาร เสียงที่ดังทั้งชั้นจากตัวอาคาร เสียงที่ เสียงฮัม เสียงหึ่ง เสียงเป็นโทน ทำให้รู้สึกรบกวน และดังไปทั้งชั้น มีทั้งที่เกิดมาจากความสั่นสะเทือนของหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ หรืออาคารบางแห่งมีระบบ ลิฟท์ Auto parking ที่ทำให้เกิดเสียงและสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านมาตามโครงสร้างอาคาร Structure borne noiseไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในอาคารก็สามารถรับรู้ถึงเสียงนี้ได้ เพราะว่าแหล่งกำเนิดเสียงที่วิ่งไปตามโครงสร้างของอาคาร ยกตัวอย่างกรณีเสียงเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงจะมีการติดแผ่นซับเสียงไปแล้วในห้องหม้อแปลง แต่แทบไม่ได้ช่วยอะไรมาก จากที่เราได้สำรวจหลายๆจุด จะเห็น Fundamental frequency ที่ 100Hz ของ หม้อแปลงไฟฟ้าที่ระบบไฟฟ้า 50 Hz ถ้าสงสัยว่าทำไมต้องเกิดที่ความถี่ 100 Hz และมีความถี่อื่นๆเป็น Harmonic เกิดขึ้นมา ลองเลื่อนไปอ่านบทความก่อนหน้านี้เรื่อง Humming noise จาก Transformer ดูครับ หากเจอปัญหาแนวนี้ อันดับแรกต้องวิเคราะห์ให้ถูกก่อนว่าเป็นเสียงแบบ Airborne noise หรือ Structures borne noise การแก้ไขปัญหาต่างกัน หรือบางเคสที่ห้องพักอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียงมากๆ ก็จะเจอทั้ง

ปัญหาเสียงดังจากอาคาร Read More »

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำนายและคำนวณระดับเสียงรบกวน SoundPLAN

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำนายและคำนวณระดับเสียงรบกวน SoundPLAN https://www.youtube.com/watch?v=xm9cWjQHIbM Geonoise ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาปัญหาด้านเสียงและอะคูสติก ภูมิใจนำเสนอซอฟต์แวร์ SoundPLAN ที่ทางเราได้ใช้เพื่อการทำนายและคำนวณระดับเสียงรบกวนมามากกว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่เส้นเสียง การคาดการณ์ระดับเสียงรบกวนทั้งภายในและภายนอกอาคาร การจำลองการเลี้ยวเบนของอนุภาคคลื่นเสียง การจำลองโมเดลอะคูสติกของห้อง การจำลองเสียงรบกวนจากเครื่องบิน,ยานพาหนะหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถสร้างได้ด้วยซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ SoundPLAN ยังพัฒนาและอัปเดตเพื่อให้รองรับกับกฎหมายและมาตรฐานสากลอยู่เสมอ แหล่งที่มา: https://www.geonoise.co.th/ซอฟต์แวร์แบบจำลองทางคณ/

ซอฟต์แวร์สำหรับการทำนายและคำนวณระดับเสียงรบกวน SoundPLAN Read More »

แก้ไขปัญหาด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรมกับ จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์)

ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนในสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อาคารออฟฟิศ หรือคอนโดฯที่อยู่อาศัย มักโดนแก้ไขภายหลังการก่อสร้างเสร็จ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แท้จริงแล้ว อะคูสติกห้องควรถูกคำนึงตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพราะนอกจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย พวกเรา จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) – Geonoise Asia มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรม พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเสียงและอะคูสติก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉนวนกันเสียง การตรวจสอบเสียงรบกวนระบบผนังของอาคาร เสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ ฯลฯ เกี่ยวกับ Geonoise (Thailand)

แก้ไขปัญหาด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรมกับ จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) Read More »

เสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้า

Transformer noise เสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้า ในวิถีชีวิตของคนเมืองที่พื้นที่ใช้สอยมีจำกัด ทำให้เรามีความใกล้ชิดกับหม้อแปลงไฟฟ้ามากขึ้น อันเนื่องมาจากในบางอาคารอาจจะมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ภายในอาคาร หรือที่พักอาศัยของท่านอาจจะไปอยู่ใกล้กับหม้อแปลงบนเสาไฟฟ้า และอาจจะได้ยิน เสียงฮัม อยู่ตลอดเวลา อาจจะเสียงไม่ได้ดังมาก หรืออาจจะเรียกว่า Humming noise แต่เป็นเสียงที่แสนจะน่ารำคาญ เมื่อมองจากภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าตัวหม้อแปลงเองไม่ได้มีกลไกอะไรที่ทำให้เกิดเสียง แต่ว่าการเกิดเสียงของหม้อแปลงเกิดขึ้นจากปรากฎการณ์ที่เรียกว่าสนามแม่เหล็ก เมื่อแผ่นโลหะถูกทำให้เป็นแม่เหล็ก จะเกิดการหดตัวและขยายตัวเป็นรอบ แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และจะเกิดเสียง ฮัม หรือ Humming noise โดยส่วนใหญ่การหดขยายตัวจะเกิดขึ้น 2 ครั้ง อย่างในกระแสไฟฟ้าปกติของบ้านเรา 50Hz หรือ 50 รอบต่อวินาที จะมีการสั่นเป็น 2 เท่า เป็น 100Hz หรือ 100 รอบต่อวินาที ที่เรียกว่าความถี่พื้นฐาน หรือ Foundational frequency ในเมื่อเสียงที่เกิดขึ้นเป็นความถี่ที่ 100Hz ก็แสดงว่าเสียที่ได้ยินก็จะเป็นเกือบๆ Pure tone เลยใช่หรือไม่ ? อันนี้ขอตอบเลยว่า ไม่มีอะไรที่สมบูรณแบบในส่วนประกอบของอุปกรณ์ เช่นความสมมาตรของอุปกรณ์

เสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้า Read More »

สถานการณ์มลพิษทางเสียงในประเทศไทย

ปัญหามลพิษทางเสียง ในสมัยนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบพบเจอ เราเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลในด้านการให้คำปรึกษาลดเสียงรบกวนในทุกรูปแบบ ซึ่งมีทั้งฝ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง และผู้ประกอบการที่สร้างเสียงดังติดต่อเข้ามาหาเราในงานบริการที่ปรึกษาช่วยในการลดเสียงดัง ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาหาเรา คือ มั่นใจได้แน่นอนว่าท่านมาถูกทางและเราแก้ปัญหาได้ถูกจุดตามหลักวิศวกรรมตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่น่าตกใจเป็นอย่างมากก็คือยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังได้รับผลกระทบและเกิดการร้องเรียน   จากรายงานเรื่องร้องทุกข์ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยศูนย์บริการประชาชน (ศบช.) ประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ ประเภทเรื่องเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน โดยมีกรณีร้องเรียนมากถึง 1,576 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และ ชลบุรี โดยกรณีร้องเรียนไม่ได้เกิดจากปัญหาเสียงดังจากสถานบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีการร้องเรียนเสียงรบกวนจากสถานประกอบการณ์อีกด้วย นอกจากนี้พบว่าจำนวนประเด็นร้องทุกข์จากเสียงและความสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 ถึง 71.12% แหล่งที่มา: https://www.geonoise.co.th/2023/08/13/สถานการณ์มลพิษทางเสียงในประเทศไทย/

สถานการณ์มลพิษทางเสียงในประเทศไทย Read More »