Monthly Archives: July 2019

การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียงโดยโปรแกรม SoundPLAN 0

การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียงโดยโปรแกรม SoundPLAN ในการ Import map จาก Google Earth นอกจากนั้นเรายังได้ค่าความสูง Terrain ของแผนที่มาด้วย
ในวิธีการแสดงถึงการคำนวณ DGM เพื่อให้ได้พื้นผิวความสูง แสดงผลในรูปแบบ 3D
————————————————————————————
————————————————————————————
สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
http://www.geonoise.co.th/ 
https://www.geonoise.com/
http://www.acousticcamera.net/
http://www.mitspcb.com/index.htm
https://pcbprototyping.com/mits/
สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel Office : 02-003-5904,02-1214399
Line : @geonoise
————————————————————————————
————————————————————————————

#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube #ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง #รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource #BuildingAcoustics#เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน #โปรแกรมเสียง #บริการสอบเทียบ#Calibration #NoiseAlarm #SoundPLAN #NoiseAtWork#Noisecontour #มลพิษทางเสียง #Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate#หาแหล่งกำเนิดเสียง #วิเคราะห์เสียง #Measurement #Microphone#NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง 0

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง
กณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่
เป็นอันตราย 
ก.กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตร
ฐานของระดับเสียงในสถานประก
อบการ ต่าง ๆ ไว้ดังนี้คือ
1.ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไ
ม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2.ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3.ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)
4.นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานใน
ที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไม่ได้ 
ข.องค์การอนามัยโลกได้กำหนด
ว่าระดับเสียงที่ดังเกินกว่
า 85 เดซิเบล(เอ) ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์
การทำงานในที่มีเสียงดังเกิ
น 85 เดซิเบลเอ เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน นานนับปีจะมีผลต่อมนุษย์ดัง
นี้
1.ผลเสียทางกายภาพ ผลเสียโดยตรงต่อประสาทหู ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้
ยินทั้งแบบ ชั่วคราวและแบบถาวร จนกลายเป็นความพิการได้
2.ผลเสียทางจิตใจ เกิดความเครียดเป็นโรคจิต โรคประสาทได้ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ มีผลทำให้เกิดโรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง
3.ผลเสียต่อประสิทธิภาพการท
ำงาน เสียงที่ดังมาก ๆ จะรบกวนการทำงาน ทำให้เสียสมาธิ เป็นเหตุ ให้เกิดอุบัติเหตุได้ และยังลดประสิทธิภาพการทำงา
นอีกด้วย


ขอขอบคุณสาระดีๆจาก

https://www.deqp.go.th/ ด้วยค่ะ

การป้องกันและวิธีลดความดังของเสียง 0การป้องกันและวิธีลดความดังของเสียง
ควบคุมที่แหล่งกำเนิด
– การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีการทำงานที
่เงียบ
– การเลือกใช้อุกรณ์ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทที่มีเสียงดั
งน้อยกว่าเช่น การใช้เครื่องปั๊มโลหะ ที่เป็นระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใช้ระบบกล
– การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่
ไม่ทำให้เกิดเสียงดัง
– การจัดหาที่ปิดล้อมเครื่องจ
ักร โดยนำวัสดุดูดซับเสียงมาบุล
งในโครงสร้าง ที่จะใช้ครอบหรือ ปิดล้อมเครื่องจักร
– การติดตั้งเครื่องจักรให้วา
งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง เนื่องจากเสียงเกิดจากการสั
่นสะเทือนของเครื่องจักร และการ
ใช้อุปกรณ์กันสะเทือนจะช่วย
ลดเสียงได้
การควบคุมที่ทางผ่านของเสีย

– เพิ่มระยะห่างระหว่างเครื่อ
งจักร และผู้รับเสียง ทำให้มีผลต่อระดับเสียง โดยระดับเสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุกๆ ระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็นสอง
เท่า
– การทำห้อง หรือกำแพงกั้นทางเดินของเสี
ยง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียง หรือดูดซับเสียงที่ สัมพันธ์กับความถี่ของเสียง
– การปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีใบ
ดกบริเวณริมรั้ว ช่วยในการลดเสียงได้
การควบคุมการรับเสียงที่ผู้
ฟัง
การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่อหู เพื่อลดความดังของเสียงมี 2 แบบคือ
– ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสี
ยงได 20-40 เดซิเบลเอ 
– ปลั๊กอุดหู ทำด้วยยาง หรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหูสามารถ
ลดระดับความดังของ เสียงได้ 10-20 เดซิเบลเอ การลดระยะเวลาในการรับเสียง
ของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มี
เสียงดัง เกินมาตรฐาน โดยจำกัดให้น้อยลง


ขอขอบคุณสาระดีๆจาก

https://www.deqp.go.th/ ด้วยค่ะ

ใส่เสื้อซ้ำหมักหมมในห้องที่มีโอโซน ก่อ “หมอกมลพิษ” ล้อมรอบตัวได้ 0

คนที่ไม่ชอบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย ทั้งยังชอบใส่เสื้อผ้าตัวเก่าซ้ำเดิมหลายครั้งโดยไม่ซัก นอกจากจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้ว ยังอาจจะสร้าง “หมอกมลพิษ” ขึ้นมาล้อมรอบตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจอีกด้วย หากเข้าไปอยู่ในห้องที่มีก๊าซโอโซน (Ozone) ปะปนอยู่
ทีมนักวิจัยด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของสหรัฐฯ ค้นพบว่าบางครั้งมลภาวะภายในตัวอาคารนั้น สามารถมีที่มาจากนิสัยการรักษาสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยแต่ละคนที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาข้างต้นซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Communications Chemistry ชี้ว่าน้ำมันที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเคลือบผิวหนังมนุษย์ สามารถจะทำปฏิกิริยากับโอโซนที่ปะปนอยู่ในอากาศของห้องหับต่าง ๆ ซึ่งแม้ปฏิกิริยานี้จะช่วยขจัดโอโซนที่เป็นพิษต่อคนเราให้หมดไปได้ก็จริง แต่ผลข้างเคียงที่ตามมาคือมีสารก่อมลภาวะที่ทำให้คุณภาพอากาศในตัวอาคารแย่ลงเกิดขึ้นด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิม ดงฮุน ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า “ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้มีหมอกของมลภาวะก่อตัวขึ้นห่อหุ้มร่างกายคนเรา ซึ่งมันมีความเข้มข้นพอจะทำให้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดการระคายเคืองได้ จะว่าไปก็คล้ายกับปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดอากาศเสียในคอกหมู”
สารก่อมลภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าว ได้แก่ไขมันสควาลีน (Squalene) รวมถึงกรดไขมันอีกหลายชนิดและสารอินทรีย์จำพวกคาร์บอนิล (Carbonyls) ที่ทำให้ผิวหนังและปอดระคายเคือง ซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยอธิบายได้ว่า เหตุใดคนที่เป็นโรคหอบหืดจึงแพ้โอโซนและผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับโอโซน
ทีมผู้วิจัยระบุว่า การใส่เสื้อผ้าที่สกปรกซ้ำกันหลายครั้ง ทำให้เส้นใยผ้าอิ่มตัวไปด้วยน้ำมันจากผิวหนังของมนุษย์ ซึ่งจะเร่งให้มันมีโอกาสทำปฏิกิริยากับโอโซนได้มากยิ่งขึ้น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิม ดงฮุน ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า “ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้มีหมอกของมลภาวะก่อตัวขึ้นห่อหุ้มร่างกายคนเรา ซึ่งมันมีความเข้มข้นพอจะทำให้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดการระคายเคืองได้ จะว่าไปก็คล้ายกับปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดอากาศเสียในคอกหมู”
สารก่อมลภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาดังกล่าว ได้แก่ไขมันสควาลีน (Squalene) รวมถึงกรดไขมันอีกหลายชนิดและสารอินทรีย์จำพวกคาร์บอนิล (Carbonyls) ที่ทำให้ผิวหนังและปอดระคายเคือง ซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยอธิบายได้ว่า เหตุใดคนที่เป็นโรคหอบหืดจึงแพ้โอโซนและผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับโอโซน
ทีมผู้วิจัยระบุว่า การใส่เสื้อผ้าที่สกปรกซ้ำกันหลายครั้ง ทำให้เส้นใยผ้าอิ่มตัวไปด้วยน้ำมันจากผิวหนังของมนุษย์ ซึ่งจะเร่งให้มันมีโอกาสทำปฏิกิริยากับโอโซนได้มากยิ่งขึ้น
ส่วนปริมาณของโอโซนที่ปะปนอยู่ในห้องหับและตัวอาคารต่าง ๆ นั้น มีได้ตั้งแต่ 5-25 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ขึ้นอยู่กับลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร รวมทั้งชนิดของสารเคมีและวัสดุพื้นผิวที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง ก็จะมีปริมาณโอโซนในตัวอาคารมากตามไปด้วย
แม้จะดูเหมือนว่าผลวิจัยได้ชี้ให้เราหมั่นรักษาความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้าให้ดี แต่ในกรณีนี้ ผศ. อิม กลับบอกว่า “เราไม่ได้แนะนำให้ผู้คนเลือกสวมเสื้อผ้าที่สะอาดหรือสกปรก เพราะหากพิจารณาในอีกแง่หนึ่ง ความสะอาดกลับทำให้เราไม่มีน้ำมันเคลือบผิวตามธรรมชาติ ซึ่งตามปกติมันจะช่วยขจัดโอโซนที่เป็นพิษในห้องออกไปได้ 30-70%”
“ดังนั้น วิธีแก้ไขปัญหามลพิษในตัวอาคารเช่นนี้ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล แต่ควรเน้นที่การควบคุมปริมาณโอโซนในห้องให้ลดลง ผ่านการออกแบบตัวอาคารและระบบระบายอากาศที่ดีขึ้น” ผศ. อิม กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.bbc.com/thai/features-48809821 ด้วยค่ะ