วิธีการการวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ Sonocat

วิธีการการวัดค่าการดูดซับเสียงของผิววัสดุ

In-situ sound absorption measurements

ในการวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นเสียง (Sound absorption coefficient) หรือวัดค่า NRC, SAA นั้น มีมาตรฐานการทดสอบโดยใช้วิธีการ Impedance tube หรือทดสอบได้ใน Reverberation chamber ที่เป็นห้องเสียงสะท้อน นอกเหนือจากนั้นยีงมีวิธีการวัดค่า Sound absorption ในรูปแบบ In-situ คือการวัดค่าที่พื้นผิวของวัสดุโดยตรง โดยใช้ Array microphones แบบ Spherical แสกนไปยังพื้นผิวของวัสดุ โดยวิธีการ Local Plane Wave-method.

 

การวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูกลืนคลื่นเสียงจะเป็นค่าอัตราส่วนระหว่าง Sound power incident ที่สัมพันธ์กับค่าการสะท้อนกลับของพื้นผิว โดย Array microphones แบบ Spherical จะสามารถระบุทิศทางของ Plane wave และทิศทางตรงกันข้ามของ Reflection plane wave

การวัดค่า Sound Absorption

วิธีการวัดแบบ In-Situ สามารถดำเนินการวัดกับพื้นผิวของวัสดุที่ ติดตั้งกับหน้างานไปแล้วได้โดยไม่ต้องนำวัสดุเข้ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการ วิธีการคือนำแหล่งกำเนิดเสียง หรือลำโพงปล่อยคลื่นเสียง ในทิศทางตรงกันข้ามกับพื้นผิววัสดุทดสอบ แล้วใช้ระบบ Array microphones แบบ Spherical สแกนไปยังพื้นผิวของวัสดุที่ต้องการทดสอบค่า Sound absorption

โดยเครื่องมือวัด Sonocat ที่ถูกออกแบบมาโดยใช้ระบบ Array microphones แบบ Spherical สามารถวัดค่าการดูดกลืนคลื่นเสียงของพื้นผิววัตถุ โดยสมการดังต่อไปนี้

เมื่อ      α คือ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นเสียง

          Wac คือ ค่า Sound Power จากการพื้นผิวของวัสดุ

          Win คือ ค่า Sound Power จากทิศทางอื่นๆ ที่ทำการวัดในขณะเดียวกัน

ตัวเครื่องของ Sonocat ยังสามารถวัดค่า Sound Power ได้โดยใช้วิธีการ Intensity method ISO 9641-1 และ 9641-2

Software interface ที่สามารถวัดค่า SPL, Sound Power, Sound intensity
ตัวอย่าง Software ที่สามารถแสดงค่า Sound absorption coefficient และ ค่า Reflective ของพื้นผิววัสดุ

แหล่งที่มา: https://www.geonoise.co.th/sonocat-3d/