ปัจจัยที่ทำให้หูตึงจากการทำงาน และใครมีความเสี่ยงมากกว่าปกติ

หูตึงจากการทำงานในที่มีเสียงดัง มีสาเหตุดังนี้

1. ระดับความดังของเสียง หากทำงานในที่มีเสียงที่ดังเกิน
80 เดซิเบลเอ ขึ้นไป เป็นระยะเวลานานๆ จะมีโอกาสสูญเสียการได้ยิน
เสียงยิ่งดังมากความเสี่ยงต่อการหูตึงยิ่งมีมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม
โดยทั่วไประดับเสียงที่ม่ีการเฝ้าระวังในภาคอุตสาหกรรม คือ 85 เดซเบลเอ
ขึ้นไป

2. ความถี่ของเสียง เสียงความถี่สูง หรือเสียงแหลมจะทำลาย
ประสาทการได้ยินได้มากกว่าเสียงทุ้ม

3. ลักษณะของเสียง เสียงกระแทกจะทำลายประสาทการได้ยิน
มากกว่าเสียงดังต่อเนื่อง

4. ระยะเวลาทำงาน คนที่ทำงานในที่มีเสียงดัง นานหลายปี
หรือได้รับเสียงดังนานเกินไปในแต่ละวัน โอกาสหูเสื่อมจะมีเพิ่มขึ้น

5. ความไวต่อเสียง หรือความทนของหู ยังไม่สามารถอธิบาย
ได้ว่าทำไมบางคนหูเสื่อมเร็วกว่าบางคนทั้งๆที่ทำงานในที่เด่ียวกัน

6. การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง สามารถป้องกันหูตึงได้
หากอุปกรณ์นั้นมีคุณภาพ และผู้ใช้ สวมใส่ อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้มีรายงานว่า คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารตัวทำละลาย
คนสูบบุหรี่ คนเป็นโรคเบาหวาน คนที่ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ
หากทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป จะมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการหูตึงเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/ophs/admin/knowledges_files/14_34_1.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *