ซอฟต์แวร์ทำแผนที่เสียง Noise contour

ทำไมต้องทำ แผนที่เสียง, Noise contour, Noise mapping

ในงานในด้านอาชีวอนามัย เกี่ยวกับเสียงในการประกอบอาชีพ หรืองานด้านสุขศาสตร์ควบคุม หรืองานด้านมลพิษทางเสียง การทำ Noise contour มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการด้านเสียงรบกวน และในปัจจุบันการทำ Noise contour ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่ามี Software ที่ออกแบบมาสำหรับงานเสียงโดยเฉพาะอย่าง SoundPLAN manda ผู้พัฒนา Software ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางเสียงมากนานกว่า 30 ปี และนอกจากทำ Noise contour ยังสามารถประเมินค่าระดับการรับสัมผัสเสียงสะสม Noise Dose  และคำนวณค่า TWA ที่ Exchange rate 3 ที่สอดคล้องกับกฎหมายไทย ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานที่ต้องมีการทำ Noise contour มีดังนี้

  • ดำเนินการตามมาตรการ EHIA
  • เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในการจัดทำ Noise contour ตามโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  • สถานประกอบการที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 dBA ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง
  • การจำแนกพื้นที่เสียงดัง
  • การควบคุมเสียงและป้องกันเสียงดังได้อย่างถูกจุด
  • การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เสียง

ทำ Noise mapping ให้เป็นเรื่องง่าย

การกำหนดจุดตรวจวัดและ input ข้อมูลได้อย่างอิสระ และจำนวนจุดตรวจวัดเสียงได้อย่างไม่จำกัด จากข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงสู่ Software การกำหนดขอบเขตของโครงการได้อย่างอิสระและยืดหยุ่น และสามารถเลือก Parameter ได้หลากหลายสำหรับเสียงรบกวนในการทำแผนที่เสียง และการปรับแต่งภาพ Contour ในรูปแบบต่างๆแบบ Template พร้อมใช้งาน หรือสามารถกำหนดเองโดยผู้ใช้งาน

 

วิธีการทำ Noise contour คือ อันดับแรกต้องมีเครื่องวัดเสียง และ Sound calibrator

  1. เริ่มต้น กำหนดจุดตรวจวัดระดับเสียงลงใน Layout ของเรา
  2. ทำการตรวจวัดระดับเสียงและบันทึกค่า Leq dBA หรือพารามิเตอร์อื่นๆถ้าต้องการประเมิน
  3. นำค่าที่วัดได้มา Plot ลงใน SoundPLAN manda ตามจุดที่วัด เพื่อจัดทำ Noise contour

 

ขั้นตอนง่ายๆ โดย SoundPLAN manda

มาตรฐานที่เป็นสากล
มาตรฐานการยอมรับระดับเสียงที่สามารถทำงานได้ในช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น NIOSH / ACGH / OSHA / MSHA หรือ European standard อื่น ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีการคำนวณปริมาณเสียงสะสมของคนทำงาน (%Dose) ค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน TWA หรือการกำหนดค่า Exchange rate ตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงระยะเวลาการทำงาน

หากสนใจเรื่องการทำ Noise contour อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทาง Geonoise มีผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน Noise control engineer และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่การวัดเสียงที่ถูกต้องจนถึงการทำ Noise contour โดย Software SoundPLAN manda