ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง

ข้อมูลเกี่ยวกับเสียง
กณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่
เป็นอันตราย 
ก.กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตร
ฐานของระดับเสียงในสถานประก
อบการ ต่าง ๆ ไว้ดังนี้คือ
1.ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไ
ม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ)
2.ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ)
3.ได้รับเสียงเกินวันละ 8 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียง ติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ)
4.นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานใน
ที่ ๆ มีระดับเสียงเกิน 140 เดซิเบล(เอ) ไม่ได้ 
ข.องค์การอนามัยโลกได้กำหนด
ว่าระดับเสียงที่ดังเกินกว่
า 85 เดซิเบล(เอ) ถือว่าเป็นอันตรายต่อมนุษย์
การทำงานในที่มีเสียงดังเกิ
น 85 เดซิเบลเอ เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน นานนับปีจะมีผลต่อมนุษย์ดัง
นี้
1.ผลเสียทางกายภาพ ผลเสียโดยตรงต่อประสาทหู ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้
ยินทั้งแบบ ชั่วคราวและแบบถาวร จนกลายเป็นความพิการได้
2.ผลเสียทางจิตใจ เกิดความเครียดเป็นโรคจิต โรคประสาทได้ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ มีผลทำให้เกิดโรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง
3.ผลเสียต่อประสิทธิภาพการท
ำงาน เสียงที่ดังมาก ๆ จะรบกวนการทำงาน ทำให้เสียสมาธิ เป็นเหตุ ให้เกิดอุบัติเหตุได้ และยังลดประสิทธิภาพการทำงา
นอีกด้วย


ขอขอบคุณสาระดีๆจาก

https://www.deqp.go.th/ ด้วยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *